Dla Rodziców

Rodzice pełnią główną rolę w wychowywaniu swoich dzieci, przekazują im pozytywne wzorce, uczą przestrzegania norm i zasad. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie ich w tych działaniach. Pragniemy, aby współpraca z rodzicami nie była jedynie rozumiana jako wymiana informacji o dziecku, ale jako aktywne współdziałanie z rodzicami. Uważamy, że te dwa najważniejsze środowiska – szkoła i rodzina – powinny się wzajemnie uzupełniać.

Staramy się angażować rodziców w życie szkoły, pobudzać ich zainteresowanie życiem dzieci, pogłębiać ich wiedzę na temat tego, co dzieje się w szkole i jakie zadania stawia się przed dzieckiem na danym etapie edukacji. Organizujemy wspólne działania, których celem jest zacieśnianie więzi rodzinnych i pogłębianie współpracy na poziomie rodzice – szkoła. Ważnym elementem naszej współpracy jest komunikacja z rodzicami.

Komunikacja z rodzicami

  • bieżące informacje o pracy i zachowaniu dziecka rodzice otrzymują bezpośrednio od nauczyciela
  • informacje przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego Librus, podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych
  • organizowanie zebrań i dni otwartych z nauczycielami dla rodziców
  • aktualne informacje umieszczane są na szkolnej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook
  • wiadomości przekazywane są drogą mailową

Wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli

  • pikniki i inne wydarzenia na terenie szkoły (wspólne wykonywanie ozdób świątecznych, pakowanie prezentów w ramach akcji Szlachetna Paczka itp.)
  • wyjazdy rodzinne do teatrów, muzeów i galerii
  • realizowanie wspólnych projektów
  • udział w akcjach charytatywnych