Warsztaty I Koła Zainteresowań

Dziecko to nie naczynie, które należy napełnić,
ale ogień, który należy zapalić.
C. G. Jung


Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia w kołach zainteresowań dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego, co na dalszych etapach kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat sztuki, kultury i techniki.


Lustro Leonarda - Gazetka Szkolna

Uczniowie pod opieką nauczycieli wydają pisemko - Lustro Leonarda.  To niezwykłe zwierciadło  ukazuje działania uczniów i codzienność szkolną z perspektywy naszych wychowanków, dlatego właśnie jest tak fascynującą lekturą, po którą chętnie sięgają wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie osoby zainteresowane naszą działalnością.

Na łamach gazetki można znaleźć zdjęcia, opisy z uroczystości szkolnych, wycieczek, wyniki konkursów, wywiady z nauczycielami i gośćmi naszej szkoły, ogłoszenia oraz podziękowania. Gazetka ukazuje talenty graficzne, plastyczne i literackie naszych wychowanków.

Lustro Leonarda ukazuje się cyklicznie.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami gazetki tutaj.

Warsztaty Plastyczne

Celem warsztatów plastycznych jest rozbudzanie aktywności twórczej i kształtowanie samoakceptacji, pokonywanie barier poznawczo-emocjonalnych, nauka współdziałania w grupie.

Na warsztatach pracujemy we wszystkich podstawowych technikach plastycznych takich jak rysunek, rzeźba i malarstwo. Poznajemy pojęcia dotyczące sztuki. Uczymy się wyrażania uczuć, emocji, komunikacji pozawerbalnej za pomocą symbolu, barwy i kreski. Malujemy farbami plakatowymi, akrylowymi, pastelami, olejnymi na papierze, płótnie, szkle, drewnie. Wyrażamy to, co widzimy przed sobą, ale i obrazy powstające w naszej wyobraźni.

Kółko matematyczne dla klasy I

Na kółku uczniowie bawią się matematyką, wyszukują ją wokół siebie, wykorzystują w praktyce poprzez różnego rodzaju gry i zabawy matematyczne. Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień dzieci z zakresu matematyki i logicznego myślenia oraz umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Kółko matematyczne dla klas II –III i IV-VI

To przede wszystkim odkrywanie matematyki poprzez ciekawe zagadnienia, szukanie porządku w świecie liczb, nauka poprzez gry dydaktyczne, a przy tym rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni matematycznej, myślenia abstrakcyjnego i rozumowania uczniów. Przygotowujemy także do udziału w konkursach matematycznych takich jak Alfik, Kangur matematyczny i Konkurs Logicznego Myślenia.

Kółko informatyczne

Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia w kółku informatycznym w dwóch grupach dzieci młodszych oraz starszych. Program koła informatycznego jest realizowany jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zajęć komputerowych. Istotą jest nie tylko pobudzanie zainteresowań i wyrównywania braków, lecz także właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów.

Kółko polonistyczne

Kółko ma na celu przygotowanie dzieci do olimpiad i konkursów polonistycznych. Adresowane jest do uczniów klas V i VI. Na zajęciach poszerzamy wiadomości z zakresu gramatyki, wiedzy o literaturze, a także poznajemy nowe terminy literackie i teksty kultury.

Kółko ortograficzne

Program przeznaczony jest dla uczniów nauczania zintegrowanego, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie ortografii. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia dzieciom przezwyciężanie trudności w pisaniu i prowadzi do wyrobienia nawyku ortograficznego oraz wdraża uczniów do samokontroli i samooceny.

Kółko teatralne

Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań uczniów literaturą i teatrem, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, przełamują tremę i nieśmiałość.

Kółko muzyczno-taneczne

Główne założenia programu polegają na obcowaniu dzieci z muzyką, ruchem i tańcem. W programie wykorzystywane są następujące metody: Pedagogika Zabawy – „Klanza”, aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss, metoda Carla Orffa, tańce w kręgu. Tańce integracyjne – jak sama nazwa wskazuje łączą i jednoczą tych, którzy go wykonują. Są to proste układy, których wszyscy mogą się szybko nauczyć. Poprzez taniec dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Dzieci uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Doskonale rozładowują złe emocje a wyzwalają dobre. Podnoszą poczucie własnej wartości, pewności siebie, chęci działania, zbliżają do ludzi, ćwiczą koncentrację uwagi i harmonizują duszę z ciałem. Tańce te są wspaniałym ćwiczeniem w wyrażaniu empatii i działania.

Każdy może być twórcą gry

Na kółku uczniowie indywidualnie lub grupowo tworzą własne gry planszowe. Wymyślają własne zasady, tworzą plansze o tematyce, która ich interesuje. Kostki, pionki i inne potrzebne do gry elementy tworzone są ręcznie, np. z modeliny.

Kółko sportowe

Zajęcia mają na celu kształtowanie dużej i małej motoryki, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na obszary słabo rozwinięte. Służą także przygotowaniu fizycznemu i psychicznemu ucznia pod kątem uczestnictwa w sporcie zorganizowanym.