Program Wychowawczy

Misja:

Hominem quero (Szukam człowieka)

Wizja:

W naszej szkole pragniemy tworzyć atmosferę życzliwości, dawać poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, jesteśmy bowiem przekonani, że tylko w takich warunkach dziecko może rozwinąć cały swój potencjał intelektualny, fizyczny i emocjonalny, otworzyć się na świat i ludzi, odkrywać i rozwijać swoje talenty. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie mieli możliwość samorealizacji, potrafili zgodnie współpracować z innymi i nauczyli się funkcjonować w społeczeństwie. W tym celu pracujemy metodą projektów, bierzemy udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, pokazujemy, jak ważne jest niesienie pomocy ludziom w potrzebie, bierzemy udział w akcjach charytatywnych i programie UNICEF. Uczymy dzieci, że są częścią otaczającego je świata, za który ponoszą odpowiedzialność. Ponieważ nowoczesne technologie są dziś obecne niemal w każdej sferze życia, dbamy o to, aby nasi uczniowie posługiwali się nimi w sposób mądry, przestrzegając praw autorskich i zasad bezpieczeństwa w sieci.

W naszej szkole obowiązują normy i zasady, które są jasne i doskonale znane dzieciom. Uczymy je korzystania z praw i przestrzegania obowiązków. Nasi uczniowie są świadomi tego, że każde działanie ma swoje konsekwencje i biorą odpowiedzialność za swoją naukę i zachowanie.

Nasze cele wychowawcze realizujemy poprzez wdrażanie Programu Wychowawczego. Jego założenia mają za zadanie wspieranie intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego oraz duchowego rozwoju człowieka.

Absolwent naszej Szkoły

 • jest tolerancyjny, wyrozumiały, wrażliwy na potrzeby innych, szanuje drugiego człowieka
 • zna i szanuje dorobek, historię i kulturę swojego kraju i regionu oraz szanuje odmienność kulturową innych narodów
 • dba o kulturę języka polskiego
 • potrafi radzić sobie z emocjami, zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania
 • dba o zdrowie własne i innych
 • zna swoje mocne i słabe strony
 • potrafi współdziałać w grupie, jest samodzielny, punktualny i obowiązkowy
 • jest zmotywowany do nauki i poznawczo nastawiony do otaczającego go świata
 • rozwija własne zainteresowania
 • potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i wie, gdzie szukać pomocy
 • szanuje prawo i zna swoje prawa i obowiązki
 • jest zaangażowany w życie szkoły i lokalnej społeczności
 • potrafi funkcjonować w zglobalizowanym świecie
 • korzysta w sposób świadomy i odpowiedzialny z nowoczesnej technologii
 • potrafi porozumiewać się w dwóch językach obcych

Nauczyciel w naszej Szkole

 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą, wdraża do samokształcenia
 • kształci umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językami obcymi, wzbogaca zasób słów dziecka
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy i wykorzystania wiedzy w praktycznych sytuacjach, inspiruje do twórczych poszukiwań
 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozwija umiejętność rozumowania
 • propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu
 • reaguje na przejawy niedostosowania społecznego i pomaga w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
 • kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • systematycznie pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności
 • przestrzega praw dziecka i upowszechnia ich znajomość wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów oraz środowiskiem lokalnym
 • jest bezstronny w ocenie swoich podopiecznych

Rodzice naszych uczniów

 • aktywnie i świadomie uczestniczą w budowaniu partnerstwa: rodzina – szkoła
 • uczestniczą w wychowawczych zadaniach szkoły
 • wspierają nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podniesienia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków nauki uczniów
 • informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności

Integralną częścią naszego programu wychowawczego są:

 • Statut Szkoły
 • Regulamin Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania