Edukacja

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.
Albert Einstein


Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa to pierwszy obowiązkowy etap formalnej edukacji. Tworzy fundament wykształcenia - łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

 • I etap edukacyjny (klasy 1-3), czyli edukacja wczesnoszkolna
 • II etap edukacyjny (klasy 4-6)

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,
  zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich
  doświadczeniom uczniów
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
  podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
  funkcjonowanie we współczesnym świecie

Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego:

 • czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia,
  wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie
  wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa
 • myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi
  matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań
  matematycznych
 • myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach
  empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno
  w mowie, jak i w piśmie
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata,
  odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji
 • umiejętność pracy zespołowej